Adre / Home

Croeso / Welcome

Mae dalgylch y Cyngor yn cynnwys pentrefi Benllech, Brynteg, Llanbedrgoch a Thraeth Coch ac yn gwasanaethu dros 2800 o drigolion. Prif wasanaetha’r Cyngor yw cynllun Teledu Cylch Cyfyng ym mhentref Benllech, gofalu am Fynwent Gyhoeddus Llanfair M.E. a man chwarae Caer Berllan. Yn ogystal mae’r Cyngor yn trefnu’n flynyddol yn  Nhachwedd Wasanaeth Sul y Cofio. Mae Cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal ar y pedwerydd Llun o’r mis am 7-00 yr hwyr yn Neuadd Goffa Goronwy Owen ym Menllech.
cyngor cymuned llanfair me
 
The Council area comprises the villages of Benllech, Brynteg, Llanbedrgoch and Red Wharf Bay and serves over 2800 inhabitants. The main services provided are the CCTV System in Benllech, care and maintenance of Llanfair M.E. Public Cemetery and the Caer Berllan Playground. The Council also arranges the Annual Remembrance Day Service in November.
Council meetings are held on the fourth Monday in the month at the Goronwy Owen Memorial Hall in Benllech, starting at 7-00 pm.
+++++++++++++++++

CYMORTH AR GAEL

Yn dilyn cyfarfod brys neithiwr, rydym wedi penderfynu cyd-weithio â Chynllun Tro Da Benllech a’r Cylch a Chynghorau Cymuned Cyfagos,i fod o gymorth i unrhyw unigolyn sydd angen help e.e. nôl nwyddau, priscripsiwn ayb.Felly, os oes unrhyw un ohonch yn fodlon bod o gymorth mewn unrhyw fodd, cysylltwch â mi, os gwelwch yn dda.

Gyda diolch i bawb am eich cydweithrediad yn ystod y cyfod anodd yma.

ASSISTANCE AVAILABLE

Following your emergency meeting last night, we have decided to join with the Benllech Good Term Scheme and other Local Community Councils to be of assistance to any persons who need help in the area (and are housebound) e.g. shopping, collecting prescriptions etc.Therefore, if you are willing to be of assistance in any way, please contact me.

Thank you very much for your kindness in this difficult period.

Cofion Caredig / Kind Regards

Arwel (Jones)
CLERC / CLERK

+++++++++++++++++
 
Privacy Notice
Any personal information such as name, postal address, telephone number and email address given via this website will only be used to provide a requested service and will not be disclosed to any other third party without your prior permission or unless we are required to do so by law.

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis - ffeiliau testun bach sy'n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu'r safle i ddarparu profiad gwell o ddefnyddiwr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel basgedi siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau trydydd parti fel Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwneud eich profiad pori yn well. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar eraill. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn ymgynghori ag adran Cymorth eich porwr neu edrychwch ar wefan the About Cookies website sy'n cynnig arweiniad ar gyfer pob porwr modern. This site uses cookies - small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping baskets, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

Close